کد پرسنلی همکاران غیر قراردادی به شکل XXXXXXX-X وارد سامانه شده است.